Nawigacja

Random Photo

- SPFF AWARDS
- SPFF QSL
- SPFF PICTURES
- SP CFF
- POLISH NATURE

- WFF AWARDS
- WFF QSL
- WFF PICTURES
- LOGO PICTURES

- VIDEO GALLERY

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 709
· Najnowszy użytkownik: SQ9WO

Ostatnie artykuły

PayPal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

sq2eey
01-10-2021 18:24
02-10-2021 09:30 UTC SP2CYK/P SPFF-1367, PGA GR05. 80,40,20M Zapraszam

sq2eey
01-10-2021 18:20
02-10-2021 07:30 UTC SQ2EEY/P SPFF-0213, PGA IY06, WCA SP-03778 (NEW) AMF009, 80,40,20M Zapraszam

sp9mdy
22-06-2021 12:27
26-lat SP-CW 2-3.07.21 regulamin qrz.com/sp9mdy

sq4fdk
30-05-2021 17:56
31.05.2021 07.00-09.00 UTC SP4KGK/P SPFF-2190 NEW ONE PGA GH03 80,40,20M Zapraszam Piotr!

SQ9LOM
20-04-2020 12:18
21,04,2020 14-16 UTC, SPFF-1968 New One, PGA PT03 80-40-20m SSB. Czas orientacyjny .Zapraszam 44&73! Waldek SQ9LOM

Program SPFF Awards

 

Polska Flora & Fauna Awards


program dyplomowy SPFF Awards 

 

motto: Chrońmy Ziemię, naszą zieloną planetę 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne 

 

1. Projekt Polska Flora & Fauna (w skrócie: SPFF) jest wyczynowym programem dyplomowym adresowanym do krótkofalowców zainteresowanych ochroną przyrody. Ma na celu popularyzację idei ochrony przyrody w Polsce poprzez organizowanie ekspedycji radiowych do obszarów przyrody chronionej oraz zachęcenie innych krótkofalowców do nawiązywania  łączności z radiostacjami nadającymi z SPFF.

 

 

2. Projekt realizowany jest przy współpracy z międzynarodowym stowarzyszeniem Word Wide Flora Fauna (w skrócie: WWFF). Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje redakcja Serwisu Krótkofalarskiego eQTC, przy udziale biegłych wolontariuszy: SP2FAP - Krajowy Koordynator ds. Programu SPFF oraz SP4EOO - SPFF List Manager, Administrator Bazy SPFF LogSearch.

 

 

3. Program ma charakter współzawodnictwa polegającego na zdobywaniu dyplomów serii SPFF-EA (dla Aktywatorów) oraz SPFF-HA (dla Łowców).

 

 

4. W programie SPFF zaliczane są łączności ze stacjami pracującymi z obszarów znajdujących się na oficjalnej Liście SPFF dostępnej w Serwisach SPFF (http://spff.suchacz.eu)  oraz SPFF LogSearch (http://www.spcff.pl).

 

 

5. Tylko łączności wprowadzone do baz SPFF & WWFF zalicza się do współzawodnictwa Polska Flora & Fauna.

 

 

6. Oficjalne informacje związane z programem publikowane są na stronie SPFF (www.spff.suchacz.eu), źródłem informacji dot. WWFF & SPFF jest takźe strona SPFF Logsearch (www.spcff.pl).

 

 

7. Zarówno Łowcy (Hunters) jak i operatorzy ekspedycji (Activators) zobowiązani są do ścisłego przestrzegania regulaminu.

 

 

8. Zaleca się aby każdy uczestnik programu SPFF należał do Polskiego Klubu Krótkofalowców Flora & Fauna (w skrócie: SP-CFF) lub był zarejestrowanym użytkownikiem serwisu http://spff.suchacz.e

 

 

 

 

 

 

Zasady pracy podczas aktywacji  obszarów SPFF

 

1. Działalność krótkofalarska na terenie SPFF powinna być zgodna z wymogami administracji danego obszaru przyrody.

 

2. Podczas pracy z chronionego obszaru przyrody sprzęt łączności musi znajdować się w jego administracyjnych granicach. Szczegółowe informacje dot. położenia danego obszaru można znaleźć na stronie Geoserwis.


3. Radiostacja zainstalowana na danym obszarze SPFF może podawać wyłącznie taki identyfikator SPFF, w jakim obszarze faktycznie się znajduje.


4. Gdy na jednym obszarze SPFF (np. na terenie Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego itp.) znajduje się więcej obszarów chronionych posiadających odrębne identyfikatory, w przypadku ich aktywacji, radiostacja musi by każdorazowo instalowana w każdym z takich dodatkowo wydzielonych obszarów. Oznacza to konieczność każdorazowej zmiany QTH, co musi być wyraźnie udokumentowane w postaci odrębnych zapisów GPS.


5. Jeżeli ekspedycja planuje pracę z kilku różnych obszarów SPFF, to każda jej kolejna aktywność w eterze może nastąpić nie wcześniej niż po 2 godzinach, licząc od chwili rozpoczęcia pracy w eterze z poprzedniego obszaru. Podczas aktywności z kilku obszarów mogą być aktywowane tylko dwa obszary New-One dziennie. Dotyczy to stacji klubowych, grup operatorskich i stacji indywidualnych.


6. Podczas aktywacji parków i terenów, gdzie ochroną przyrody objęty jest obszar wodny, wszystkie urządzenia radiowe muszą znajdować się na jednostce pływającej lub w strefie przybrzeżnej danego obszaru, ale nie dalej niż 100 metrów od krawędzi chronionej powierzchni wód.


7. W programie SPFF aktywności z pokładów statków powietrznych ./am (np. samolotu, śmigłowca, lotni, paralotni, balonu, sterowca, itd.) nie są zaliczane - chociażby znajdowały się dokadnie nad obszarem chronionym.


8. Zaliczane są łączności ze stacjami SPFF zainstalowanymi na jednostkach pływających po wodach śródlądowych (./m).


9. Wszystkie przeprowadzone łączności z SPFF, po dokładnym sprawdzeniu dokumentacji i zatwierdzeniu aktywności, wprowadzane są do krajowej bazy SPFF LogSearch i międzynarodowej WWFF LogSearch.


10. Zapowiedż każdej aktywności z obszaru New-One, musi być umieszczana na stronach serwisu www.spff.suchacz.eu lub www.spcff.pl minimum na dzień przed planowaną datą aktywności.


11. Po publikacji nowej listy SPFF obowiązuje zasada bezwzględnego pierwszeństwa aktywacji New-One dla stacji zgłaszającej taki obszar. Zasada pierwszeństwa obowiązuje przez okres 2 miesięcy od dnia publikacji nowej listy SPFF. Informacja o stacji zgłaszającej dostępna jest w dziale download na portalu spff.suchacz.eu.

 

 

 

Weryfikacja i zaliczenie aktywności 

 

1.Zaliczenie łączności na konto aktywatora następuje po przeprowadzeniu co najmniej 100 QSOs, a w przypadku New-One - 200 QSOs. Tylko taki status daje zainteresowanemu operatorowi prawo do zdobywania dyplomw z serii SPFF-EA.

 

 

2. Formalne zaliczenie każdej aktywności następuje dopiero po przedstawieniu dokumentów potwierdzających fizyczny pobyt w danym SPFF. Dokumentacja musi zawierać dwie fotografię ekranu GPS na tle urządzenia nadawczego, stacji radiowej lub samochodu, z dobrze widoczną pozycją geograficzną. Zdjęcia muszą być wykonane na początku i na końcu aktywności w danym obszarze. Fotografia musi mieć możliwość odczytu (we właściwościach danego obrazu) daty i godziny jej wykonania. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zdjęcia z tzw. geotagingiem.Wymagany format zdjęcia "jpg" lub "jpeg". Wymagany format danych GPS - GG° MM' SS"

 

 

3. Do przesyłki zawierającej dokumentację pobytu należy dołączyć log wygenerowany w formacie ADIF, opisany wg standardu: identyfikator SPFF_znak wywoławczy data aktywności rozszerzenie ADI, np. spff-0025_sp4kdx 20150222.adi lub spff-0619_sp2fap_p 20160102.adi itp. Plik adif obowiązkowo musi zawierać pole "OPERATOR" z podanym znakiem stacji pracujcej z obszaru SPFF np: "OPERATOR:6" sp4kdx lub "OPERATOR:8"sp2fap/p itp.

 

 

4. Dokumentację i log w postaci niespakowanych załączników należy przesłać jednocześnie na dwa adresy: qtc(at)post.pl oraz sp4eoo(at)wp.pl, nie później niż 14 dni od zakończenia aktywności.

 

 

5. Weryfikacja zgodności przesłanej dokumentacji polega na:

- porównaniu wskazań urządzenia GPS z położeniem obszaru wg współrzędnych widocznych na Geoserwis

- sprawdzeniu zgodności daty i godziny fotografii cyfrowych z datą i przedziałem czasowym w logu, po uwzględnieniu różnicy czasu UTC-LT.

- porównaniu znaków wykazanych w logu z posiadanym materiałem audio, o ile taki materiał został zarejestrowany.

Błędne wskazanie GPS, brak dokumentacji zdjęciowej, zbyt duża różnica czasowa lub ujawniona fikcyjna łączność wiąże się z odmową zaliczenia danej aktywności w programie Polska Flora & Fauna.

 

 

6. Po pozytywnej weryfikacji dany log umieszcza się w serwisie WWFF LogSearch i SPFF LogSearch. Wykazane w serwisie WWFF LogSearch ilości SPFFs są podstawą do otrzymania dyplomów serii SPFF-HA lub SPFF-EA.

 

 

7. Rezydenci czyli krótkofalowcy zamieszali stale lub czasowo na obszarze chronionym przesyłają tylko jeden raz informację o swoim QTH, załączając fotografię obiektu z którego nadają oraz zdjęcie ekranu GPS z dobrze widocznymi współrzędnymi. Przesyłane logi powinny zawierać tylko unikalne QSOs. Obowiązuje zachowanie 14-dniowych terminów przy wysyłce.  

 

 

 

 

Dyplomy

 

1. Ka�dy uczestnik programu Polska Flora & Fauna mo�e, za po�rednictwem serwisu WWFF LogSearch, z�o�y� wniosek o przyznanie dyplomu dokumentuj�cego jego osi�gni�cia. Dot. to dyplomu / dyplomów serii SPFF-H (za QSOs z obszarami przyrody) oraz SPFF-EA (za aktywacj� obszarów przyrody). Wnioski na dyplomy specjalne przesy�a si� do Award Managera (SP4EOO).

 

2. Program obejmuje seri� dyplomów SPFF-HA adresowan� do �owców SPFFs, seri� dyplomów SPFF-EA adresowan� do organizatorów ekspedycji oraz seri� dyplomów specjalnych.

 

3. Dyplomy serii SPFF-HA

a. Dyplom podstawowy przyznawany jest za ��czno�ci z 20 ró�nymi obszarami SPFF. 

b. Za ka�de nast�pne 20 obszarów SPFF – otrzymuje si� odpowiednio wy�sz� klas� dyplomu, np. SPFF-H 40, SPFF-H 60, SPFF-H 80 itd. 

c. Przy wyst�powaniu za po�rednictwem systemu WWFF LogSearch, zainteresowany otrzymuje dyplom takiej klasy, jak� wygeneruje system. 

d. Wniosek nale�y sk�ada� wy��cznie za po�rednictwem systemu WWFF LogSearch, wg procedur opisanych w Poradniku . 

e. eDyplomy s� bezp�atne. 

 

4. Dyplomy serii SPFF-EA

a. Dyplom podstawowy przyznawany jest za prac� z 10 ró�nych obszarów SPFF i przeprowadzenie z ka�dego z nich po 100 unikatowych ��czno�ci. Wymagane ilo�ci ��czno�ci mo�na uzyskiwa� podczas kilku wypraw. 

b. Za prac� z ka�dych nast�pnych 10 obszarów SPFF i spe�nieniu warunków z pkt 1 otrzymuje si� wy�sz� klas� dyplomu. 

c. Przy wnioskowaniu o dyplom SPFF-EA, zainteresowany otrzymuje dyplom takiej klasy, jak� wygeneruje system. 

d. Wniosek nale�y przes�a� na adres Award Managera (SP4EOO). 

e. eDyplomy s� bezp�atne.

 

5. Dyplomy specjalne serii SPFF-EA

SPFF-EEA

- Za minimum 3-krotn� prac� z tego samego obszaru SPFF i  przeprowadzenie ��cznie 1.000 unikatowych ��czno�ci. Wy�sze klasy dyplomu otrzymuje si� za ka�d� kolejn� prac� z tego samego obszaru (4, 5, 6, 7 itd.) SPFF i przeprowadzenie po 1.000 QSO. 

Uwaga! Dyplom ten nie jest przyznawany operatorom stale zamieszkuj�cym w danym obszarze SPFF.

 

SPFF-EHRA

- za prac� z 3 ró�nych obszarów SPFF i przeprowadzenie po 1.000 unikatowych ��czno�ci z ka�dego z nich (3 x po 1.000 QSOs). Wymagane ilo�ci ��czno�ci mo�na uzyskiwa� podczas kilku wypraw do danego obszaru SPFF. Wy�sze klasy dyplomu otrzymuje si� za ka�d� kolejn� prac� z nast�pnego obszaru SPFF i przeprowadzenie 1.000 unikatowych QSO. 

 

SPFF-EEXA

- za przeprowadzenie ��cznie 10.000 unikatowych ��czno�ci z ró�nych obszarów SPFF. Wy�sze klasy dyplomu otrzymuje si� za przeprowadzenie ka�dych kolejnych 5.000 unikatowych QSO. 

 

SPFF-EWA

- za przeprowadzenie w okresie zimowym (od 21 grudnia do 21 marca ka�dego roku) co najmniej 1.000  ��czno�ci z 3 ró�nych obszarów SPFF. Wy�sze klasy dyplomu otrzymuje si� za prac� z ka�dych nast�pnych 3 obszarów SPFF. 

 

SPFF-NOA

- za przeprowadzenie z ka�dego nieaktywowanego jeszcze obszaru SPFF co najmniej 200 unikatowych QSOs. Limit QSOs mo�e by� osi�gany podczas kilku ekspedycji. Zalicza si� ��czno�ci przeprowadzone od 1 lipca 2008 roku. Dyplom SPFF-NOA nie jest przyznawany radiooperatorom stale zamieszkuj�cym w danym obszarze SPFF. 

 

SP0CFF-AA

- Dyplom przyznawany cz�onkom SP-CFF za prac� pod znakiem klubowym SP0CFF. Wymagane jest przeprowadzenie co najmniej 44 QSOs z danego SPFF.

 

Cechy wspólne dla dyplomów specjalnych SPFF-EA:

- Weryfikacja zg�oszenia nast�puje na podstawie baz SPFF & WWFF LogSearch.

- eDyplomy s� bezp�atne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja listy SPFF

 

1. Aktualizacj� listy SPFF przeprowadza si� dwa razy w roku kalendarzowym tj. w czerwcu i grudniu. Proces aktualizacji ma charakter konsultacji, jest jawny i ka�dy uczestnik programu Polska Flora & Fauna ma prawo bra� w nim czynny udzia�. 

 

2. Zgodnie z wytycznymi WWFF, aktualizacja i poszerzanie listy mo�e odbywa� si� przy zachowaniu poni�szych warunków: 

a. Obszary zg�aszane do nowej listy s� oznaczone jako: PK, PN, RP, OChk, ZPK, Natura 2000.

b. Dodawanie nowych obszarów mo�e odbywa� si� najwy�ej dwa razy w roku kalendarzowym. Ilo�� nowych obszarów dodana do aktualnej listy nie mo�e przekroczy� 200 rocznie.

 

3. Proces aktualizacji rozpoczyna si� od zg�aszania przez osoby zainteresowane propozycji nowych obszarów. Po zako�czeniu procesu zg�osze�,  nast�puje wst�pna weryfikacja i wybór ilo�ci zgodnych z limitem rocznym. Zg�oszenia nowych obszarów nale�y przesy�a� na adres sp4eoo@wp.pl  

 

4. Po utworzeniu listy nowych obszarów SPFF, zostaje ona przes�ana do WWFF celem zatwierdzenia i wpisania na �wiatow� listy WWFF. Nowe obszary SPFF mog� by� aktywowane z chwil� publikacji w Serwisie SPFF i na portalu WWFF .

 

 

Data: 2017-06-20

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplomy dla �owców SPFF-H 
 


 

SPFF-HA - SPFF Hunter Award

 

Images: SPFF-HA.jpg

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplomy dla organizatorów wypraw 


SPFF-EA – SPFF Expeditions Award (SPFF-A Award)

 

Images: SPFF-EA.jpg

 

 

 

 


 

 

 

 

Dyplomy specjalne dla organizatorów ekspedycji

 

 

 

 

SPFF-SA – SPFF Special Award

Images: SPFF-ESA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EEA – SPFF Expeditions Extra Award 

Images: SPFF-EEA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EHRA - SPFF Expedition Honor Roll Award
 

Images: SPFF-EHRA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EEXA - SPFF  Expedition Extremal Award

 

 

Images: SPFF-EEXA.jpg

 

 

 

 

SPFF-EWA  - SPFF Expedition Winter Award  

 

Images: SPFF-EWA.jpg

 

 

 

 

 

 

 

SPFF-NOA - SPFF New-One Activity Award 
wyczynowy dyplom dla organizatorów pionierskich wypraw do SPFF

 

Images: spffnoa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,660,414 unikalne wizyty