Nawigacja

Random Photo

- SPFF AWARDS
- SPFF QSL
- SPFF PICTURES
- SP CFF
- POLISH NATURE

- WFF AWARDS
- WFF QSL
- WFF PICTURES
- LOGO PICTURES

- VIDEO GALLERY

Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 697
· Najnowszy użytkownik: SP8WH

Ostatnie artykuły

PayPal


Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Shoutbox

Musisz zalogować się, aby móc dodać wiadomość.

SQ9LOM
20-04-2020 12:18
21,04,2020 14-16 UTC, SPFF-1968 New One, PGA PT03 80-40-20m SSB. Czas orientacyjny .Zapraszam 44&73! Waldek SQ9LOM

SQ5WAJ
23-09-2019 18:25
SP5KUT 28.09.2019 god 07:00-10:00 UTC SPFF - 1708 80 i 40 m SSB operatorzy Piotr SQ5PMB oraz Jacek SQ5WAJ . Nasza pierwsza aktywacja zapraszamy 44 73.

SO5HME
08-05-2019 07:23
09-05-2019, 11:30-13:00 UTC SPFF-0589, PGA YS01 20-40m SSB /Mirek SO5HME

SQ9LOM
29-03-2019 19:35
30,03,2019 06-08 UTC, SPFF-1833 New One, PGA AB07 80-40-20m SSB. Zapraszam 44&73! Waldek SQ9LOM

sq3one
08-03-2019 07:25
08.03.2019 13-15 UTC SPFF-1582 80-40m SSB. Moja 1 aktywacja. Jacek SQ3ONE

Program SPFF Awards

 

Polska Flora & Fauna Awards


program dyplomowy SPFF Awards 

 

motto: Chromy Ziemi, nasz zielon planet 

 

 

 

 

 

Zasady ogólne 

 

1. Projekt Polska Flora & Fauna (w skrócie: SPFF) jest wyczynowym programem dyplomowym adresowanym do krótkofalowców zainteresowanych ochron przyrody. Ma na celu popularyzacj idei ochrony przyrody w Polsce poprzez organizowanie ekspedycji radiowych do obszarów przyrody chronionej oraz zachcenie innych krótkofalowców do nawizywania cznoci z radiostacjami nadajcymi z SPFF.

 

 

2. Projekt realizowany jest przy wspópracy z midzynarodowym stowarzyszeniem Word Wide Flora Fauna (w skrócie: WWFF). Nadzór merytoryczny nad programem sprawuje redakcja Serwisu Krótkofalarskiego eQTC, przy udziale biegych wolontariuszy: SP2FAP - Krajowy Koordynator ds. Programu SPFF oraz SP4EOO - SPFF List Manager, Administrator Bazy SPFF LogSearch.

 

 

3. Program ma charakter wspózawodnictwa polegajcego na zdobywaniu dyplomów serii SPFF-EA (dla Aktywatorów) oraz SPFF-HA (dla owców).

 

 

4. W programie SPFF zaliczane s cznoci ze stacjami pracujcymi z obszarów znajdujcych si na oficjalnej Licie SPFF dostpnej w Serwisach SPFF (http://spff.suchacz.eu)  oraz SPFF LogSearch (http://www.spcff.pl).

 

 

5. Tylko cznoci wprowadzone do baz SPFF & WWF zalicza si do wspózawodnictwa Polska Flora & Fauna.

 

 

6. Oficjalne informacje zwizane z programem publikowane s w Serwisie eQTC (www.qtc.suchacz.eu), ródem informacji dot. WWFF & SPFF jest take strona serwisów SPFF i SPFF Logsearch.

 

 

7. Zarówno owcy (Hunters) jak i operatorzy ekspedycji (Activators) zobowizani s do cisego przestrzegania regulaminu.

 

 

8. Zaleca si aby kady uczestnik programu SPFF nalea do Polskiego Klubu Krótkofalowców Flora & Fauna (w skrócie: SP-CFF) lub by zarejestrowanym uytkownikiem serwisu http://spff.suchacz.e

 

 

 

 

 

 

Zasady pracy podczas aktywacji  obszarów SPFF

 

1. Dziaalno krótkofalarska z terenu SPFF musi by zgodna z wymogami administratora danego obszaru przyrody.

 

 

2. Podczas pracy z chronionego obszaru przyrody sprzt cznoci musi znajdowa si w jego administracyjnych granicach. Szczegóowe informacje dot. pooenia danego obszaru mona znale na stronie Geoserwis  (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/).

 

 

3. Radiostacja zainstalowana na danym obszarze SPFF moe podawa wycznie taki identyfikator SPFF, w jakim faktycznie si znajduje.

 

 

4. Gdy na jednym obszarze SPFF (np. na terenie Parku Narodowego, Parku Krajobrazowego itp.) znajduje si wicej obszarów chronionych posiadajcych odrbne identyfikatory, w przypadku ich aktywacji, radiostacja musi by kadorazowo instalowana w kadym z takich dodatkowo wydzielonych obszarów. Oznacza to konieczno kadorazowej zmiany QTH, co musi by wyranie udokumentowane w postaci odrbnych zapisów GPS. 

 

 

5. Jeli ekspedycja planuje prac z kilku rónych obszarów SPFF, to kada jej kolejna aktywno w eterze moe nastpi nie wczeniej ni po 3 godzinach, liczc od chwili rozpoczcia pracy w eterze z poprzedniego obszaru. Podczas aktywnoci z kilku obszarów moe by aktywowany tylko jeden obszar New-One dziennie. Dotyczy to stacji klubowych, grup operatorskich i stacji indywidualnych. 

 

 

6. Podczas aktywacji parków i terenów, gdzie ochron przyrody objty jest obszar wodny, wszystkie urzdzenia radiowe musz znajdowa si na jednostce pywajcej lub w strefie przybrzenej danego obszaru, ale nie dalej ni 100 metrów od krawdzi chronionej powierzchni wód.

 

 

7. W programie SPFF aktywnoci z pokadów statków powietrznych …/am (np. samolotu, migowca, lotni, paralotni, balonu, sterowca, itd.) nie s zaliczane - chociaby znajdoway si dokadnie nad obszarem chronionym.

 

 

8. Zaliczane s cznoci ze stacjami SPFF zainstalowanymi na jednostkach pywajcych po wodach ródldowych (…/m).

 

 

9. Wszystkie przeprowadzone cznoci z SPFF, po dokadnym sprawdzeniu dokumentacji i zatwierdzeniu aktywnoci, wprowadzane s do krajowej bazy SPFF LogSearch i midzynarodowej WWFF LogSearch.

 

 

10.  Zapowied aktywnoci z obszaru New-One, musi by umieszczana na stronach serwisu  www.spff.suchacz.eu lub www.spcff.pl minimum na dzie przed planowan dat aktywnoci.

 

11.  Po publikacji nowej listy SPFF obowizuje zasada bezwzgldnego pierwszestwa aktywacji New-One dla stacji zgaszajcej taki obszar. Zasada pierwszestwa obowizuje przez okres 2 miesicy od dnia publikacji nowej listy SPFF. Informacja o stacji zgaszajcej dostpna jest w dziale download na portalu spff.suchacz.eu. 

 

 

 

 

Weryfikacja i zaliczenie aktywnoci 

 

1. Zaliczenie cznoci na konto aktywatora nastpuje po przeprowadzeniu co najmniej 100 QSOs, a w przypadku New-One - 200 QSOs. Tylko taki status daje zainteresowanemu operatorowi prawo do zdobywania dyplomów z serii SPFF-EA.

 

 

2. Formalne zaliczenie kadej aktywnoci nastpuje dopiero po przedstawieniu dokumentów potwierdzajcych fizyczny pobyt w danym SPFF. Dokumentacja musi zawiera dwie fotografi ekranu GPS na tle urzdzenia nadawczego, stacji radiowej lub samochodu, z dobrze widoczn pozycj geograficzn. Zdjcia musz by wykonane na pocztku i na kocu aktywnosci w danym obszarze. Fotografia musi mie moliwo odczytu (we waciwociach danego obrazu) daty i godziny jej wykonania. W wyjtkowych sytuacjach dopuszcza si zdjcia z tzw. geotagingiem. Wymagany format zdjcia "jpg" lub "jpeg". Wymagny format danych GPS - GG° MM' SS" 

 

 

3. Do przesyki zawierajcej dokumentacj pobytu naley doczy log wygenerowany w formacie ADIF, opisany wg standardu: identyfikator SPFF-znak wywoawczy-data aktywnoci-rozszerzenie ADI, np. spff-0025_sp4kdx  20150222.adi lub spff-0619_sp2fap_p  20160102.adi

itp. Plik adif obowizkowo musi zawiera pole <OPERATOR> z podanym znakiem stacji pracujcej z obszaru SPFF np:<OPERATOR:6>sp4kdx lub <OPERATOR:8>sp2fap/p itp.

 

 

4. Dokumentacj i log w postaci niespakowanych zaczników naley przesa jednoczenie na dwa adresy: qtc@post.pl oraz sp4eoo@wp.pl, nie póniej ni 14 dni od zakoczeniu aktywnoci.

 

 

5. Weryfikacja zgodnoci przesanej dokumentacji polega na:

– porównaniu wskaza urzdzenia GPS z pooeniem obszaru wg wspórzdnych widocznych na Geoportal

– sprawdzeniu zgodnoci daty i godziny fotografii cyfrowych z dat i przedziaem czasowym w logu, po uwzgldnieniu rónicy czasu UTC-LT. 

 – porównanie znaków wykazanych w logu z posiadanym materiaem audio, o ile taki materia zosta zarejestrowany.

Bdne wskazanie GPS, brak dokumentacji zdjciowej, zbyt dua rónica czasowa lub ujawniona fikcyjna czno wie si z odmow zaliczenia danej aktywnoci w programie Polska Flora & Fauna.

 

 

6. Po pozytywnej weryfikacji dany log umieszcza si w serwisie WWFF LogSearch i SPFF LogSearch. Wykazane w serwisie WWFF LogSearch iloci SPFFs s podstaw do otrzymania dyplomów serii SPFF-HA lub SPFF-EA.

 

 

7. Rezydenci czyli krótkofalowcy zamieszali stale lub czasowo na obszarze chronionym przesyaj tylko jeden raz informacj o swoim QTH, zaczajc fotografi obiektu z którego nadaj oraz zdjcie ekranu GPS z dobrze widocznymi wspórzdnymi. Przesyane logi powinny zawiera tylko unikalne QSOs. Obowizuje zachowanie 14-dniowych terminów przy wysyce.  

 

 

 

 

Dyplomy

 

1. Kady uczestnik programu Polska Flora & Fauna moe, za porednictwem serwisu WWFF LogSearch, zoy wniosek o przyznanie dyplomu dokumentujcego jego osignicia. Dot. to dyplomu / dyplomów serii SPFF-H (za QSOs z obszarami przyrody) oraz SPFF-EA (za aktywacj obszarów przyrody). Wnioski na dyplomy specjalne przesya si do Award Managera (SP4EOO).

 

2. Program obejmuje seri dyplomów SPFF-HA adresowan do owców SPFFs, seri dyplomów SPFF-EA adresowan do organizatorów ekspedycji oraz seri dyplomów specjalnych.

 

3. Dyplomy serii SPFF-HA

a. Dyplom podstawowy przyznawany jest za cznoci z 20 rónymi obszarami SPFF. 

b. Za kade nastpne 20 obszarów SPFF – otrzymuje si odpowiednio wysz klas dyplomu, np. SPFF-H 40, SPFF-H 60, SPFF-H 80 itd. 

c. Przy wystpowaniu za porednictwem systemu WWFF LogSearch, zainteresowany otrzymuje dyplom takiej klasy, jak wygeneruje system. 

d. Wniosek naley skada wycznie za porednictwem systemu WWFF LogSearch, wg procedur opisanych w Poradniku . 

e. eDyplomy s bezpatne. 

 

4. Dyplomy serii SPFF-EA

a. Dyplom podstawowy przyznawany jest za prac z 10 rónych obszarów SPFF i przeprowadzenie z kadego z nich po 100 unikatowych cznoci. Wymagane iloci cznoci mona uzyskiwa podczas kilku wypraw. 

b. Za prac z kadych nastpnych 10 obszarów SPFF i spenieniu warunków z pkt 1 otrzymuje si wysz klas dyplomu. 

c. Przy wnioskowaniu o dyplom SPFF-EA, zainteresowany otrzymuje dyplom takiej klasy, jak wygeneruje system. 

d. Wniosek naley przesa na adres Award Managera (SP4EOO). 

e. eDyplomy s bezpatne.

 

5. Dyplomy specjalne serii SPFF-EA

SPFF-EEA

- Za minimum 3-krotn prac z tego samego obszaru SPFF i  przeprowadzenie cznie 1.000 unikatowych cznoci. Wysze klasy dyplomu otrzymuje si za kad kolejn prac z tego samego obszaru (4, 5, 6, 7 itd.) SPFF i przeprowadzenie po 1.000 QSO. 

Uwaga! Dyplom ten nie jest przyznawany operatorom stale zamieszkujcym w danym obszarze SPFF.

 

SPFF-EHRA

- za prac z 3 rónych obszarów SPFF i przeprowadzenie po 1.000 unikatowych cznoci z kadego z nich (3 x po 1.000 QSOs). Wymagane iloci cznoci mona uzyskiwa podczas kilku wypraw do danego obszaru SPFF. Wysze klasy dyplomu otrzymuje si za kad kolejn prac z nastpnego obszaru SPFF i przeprowadzenie 1.000 unikatowych QSO. 

 

SPFF-EEXA

- za przeprowadzenie cznie 10.000 unikatowych cznoci z rónych obszarów SPFF. Wysze klasy dyplomu otrzymuje si za przeprowadzenie kadych kolejnych 5.000 unikatowych QSO. 

 

SPFF-EWA

- za przeprowadzenie w okresie zimowym (od 21 grudnia do 21 marca kadego roku) co najmniej 1.000  cznoci z 3 rónych obszarów SPFF. Wysze klasy dyplomu otrzymuje si za prac z kadych nastpnych 3 obszarów SPFF. 

 

SPFF-NOA

- za przeprowadzenie z kadego nieaktywowanego jeszcze obszaru SPFF co najmniej 200 unikatowych QSOs. Limit QSOs moe by osigany podczas kilku ekspedycji. Zalicza si cznoci przeprowadzone od 1 lipca 2008 roku. Dyplom SPFF-NOA nie jest przyznawany radiooperatorom stale zamieszkujcym w danym obszarze SPFF. 

 

SP0CFF-AA

- Dyplom przyznawany czonkom SP-CFF za prac pod znakiem klubowym SP0CFF. Wymagane jest przeprowadzenie co najmniej 44 QSOs z danego SPFF.

 

Cechy wspólne dla dyplomów specjalnych SPFF-EA:

- Weryfikacja zgoszenia nastpuje na podstawie baz SPFF & WWFF LogSearch.

- eDyplomy s bezpatne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja listy SPFF

 

1. Aktualizacj listy SPFF przeprowadza si dwa razy w roku kalendarzowym tj. w czerwcu i grudniu. Proces aktualizacji ma charakter konsultacji, jest jawny i kady uczestnik programu Polska Flora & Fauna ma prawo bra w nim czynny udzia. 

 

2. Zgodnie z wytycznymi WWFF, aktualizacja i poszerzanie listy moe odbywa si przy zachowaniu poniszych warunków: 

a. Obszary zgaszane do nowej listy s oznaczone jako: PK, PN, RP, OChk, ZPK, Natura 2000.

b. Dodawanie nowych obszarów moe odbywa si najwyej dwa razy w roku kalendarzowym. Ilo nowych obszarów dodana do aktualnej listy nie moe przekroczy 200 rocznie.

 

3. Proces aktualizacji rozpoczyna si od zgaszania przez osoby zainteresowane propozycji nowych obszarów. Po zakoczeniu procesu zgosze,  nastpuje wstpna weryfikacja i wybór iloci zgodnych z limitem rocznym. Zgoszenia nowych obszarów naley przesya na adres sp4eoo@wp.pl  

 

4. Po utworzeniu listy nowych obszarów SPFF, zostaje ona przesana do WWFF celem zatwierdzenia i wpisania na wiatow listy WWFF. Nowe obszary SPFF mog by aktywowane z chwil publikacji w Serwisie SPFF i na portalu WWFF .

 

 

Data: 2017-06-20

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplomy dla owców SPFF-H 
 


 

SPFF-HA - SPFF Hunter Award

 

Images: SPFF-HA.jpg

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Dyplomy dla organizatorów wypraw 


SPFF-EA – SPFF Expeditions Award (SPFF-A Award)

 

Images: SPFF-EA.jpg

 

 

 

 


 

 

 

 

Dyplomy specjalne dla organizatorów ekspedycji

 

 

 

 

SPFF-SA – SPFF Special Award

Images: SPFF-ESA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EEA – SPFF Expeditions Extra Award 

Images: SPFF-EEA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EHRA - SPFF Expedition Honor Roll Award
 

Images: SPFF-EHRA.jpg

 

 

 

 

 

SPFF-EEXA - SPFF  Expedition Extremal Award

 

 

Images: SPFF-EEXA.jpg

 

 

 

 

SPFF-EWA  - SPFF Expedition Winter Award  

 

Images: SPFF-EWA.jpg

 

 

 

 

 

 

 

SPFF-NOA - SPFF New-One Activity Award 
wyczynowy dyplom dla organizatorów pionierskich wypraw do SPFF

 

Images: spffnoa.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Wygenerowano w sekund: 0.03
1,584,992 unikalne wizyty